Facilitarea accesului la servicii integrate de educație, sănătate, ocupare și abilitare pentru persoanele vulnerabile din Sectorul 1

În baza Contractului de Finanțare nr. 28 din 29.04.2022 semnat cu Fondul Român de Dezvoltare Socială, Sectorul 1 al Municipiului București implementează Proiectul ”Facilitarea accesului la servicii integrate de educație, sănătate, ocupare și abilitare pentru persoanele vulnerabile din Sectorul 1”, Cod proiect PN1044.  

Având un buget total de 1.897.907,40 lei, din care 1.897.907,40 lei finanțare nerambursabilă, proiectul se derulează pe o perioadă de 24 de luni – 01 mai 2022 - 30 aprilie 2024 – și este finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea unui sistem integrat și inovator de servicii de calitate care să asigure creșterea incluziunii și abilitarea persoanelor de etnie romă în comunitățile de romi identificate din Sectorul 1 al Municipiului București.

Fișa proiectului „Facilitarea accesului la servicii integrate de educație, sănătate, ocupare și abilitare pentru persoanele vulnerabile din Sectorul 1”

 

Obiective specifice ale proiectului PN1044:

Obiectivul specific 1: Creșterea accesului la servicii sectoriale și integrate pentru 600 de persoane în situații de vulnerabilitate, din care cel puțin 400 (2/3) de etnie romă, din 3 cartiere ale Sectorului 1, în 24 de luni.

Obiectivul specific 2: Abilitarea/împuternicirea a 30 de persoane de etnie romă, cu accent pe femei tinere rome, din Sectorul 1, în 13 de luni.

Obiectivul specific 3: Îmbunătățirea competențelor a 11 de specialiști și voluntari implicați în lucrul cu persoane de etnie romă din Sectorul 1, pentru creșterea calității serviciilor oferite și a nivelului de incluzivitate al autorităților și instituțiilor publice din Sectorul 1, în 20 luni.

 

Rezultatele preconizate ale proiectului:

600 de persoane vulnerabile, din care cel puțin 400 de etnie romă, vor avea acces la servicii de educație, sănătate, ocupare și asistență socială:

  • 8 persoane vor avea documente de identitate noi;
  • 200 de copii vor beneficia de servicii educaționale pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii;
  • 150 de persoane de etnie romă (plus 150 majoritari) vor beneficia de servicii de ocupare;
  • 11 specialiști și voluntari care lucrează cu persoane de etnie romă își vor îmbunătăți competențele;
  • 30 de persoane de etnie romă vor beneficia de măsuri de abilitare;
  • 2 experți și lideri de etnie romă vor fi instruiți;
  • vor fi organizate două campanii de sensibilizare a populației de etnie romă pe teme de educație și parenting (100 de beneficiari);
  • 100 de persoane de etnie romă vor participa la campanii de conștientizare.

 

Ce vom face prin acest proiect?

Prin acest proiect, administrația locală a Sectorului 1 își propune să dezvolte un sistem integrat și inovator de servicii de calitate prin care să asigure creșterea incluziunii și abilitarea persoanelor de etnie romă în comunitățile de romi identificate din Sectorul 1, creșterea accesului la servicii sectoriale și integrate pentru 600 de persoane în situații de vulnerabilitate, din care cel puțin 400 de etnie romă, din trei cartiere ale Sectorului 1: Giulești Sârbi, Chitila/Chitila Triaj și  Străulești.

O componentă importantă a acestui proiect o constituie cea educațională prin identificarea și reducerea riscului de abandon al preșcolarilor care locuiesc pe raza Sectorului 1 și sunt în situație de vulnerabilitate, prin crearea unui mecanism de prevenire și combatere a absenteismului și abandonului școlar.

În acest proiect sunt angrenați mai mulți parteneri: Fundația Viață și Lumină, Asociația E-Romnja și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 1. Reprezentanți ai acestor entități s-au constituit deja într-o echipă mobilă care efectuează vizite în comunitățile de romi pentru a face anchete sociale, pentru a identifica nevoile fiecărui membru al familiei și pentru a întocmi un plan personalizat de intervenție. În urma acestor anchete sociale au fost selectați 200 de copii, dintre care 150 de copii romi și 50 de copii români. Aceștia vor beneficia de mediere școlară, consiliere vocațională, consiliere școlară, psihologică, mentorat, sprijin material (pachete cu hrană, decontare transport pentru a ajunge copiii la școală, îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copiii înscriși în sistemul de educație).

De asemenea, părinții acestor copii vor fi consiliați pentru a sprijini parcursul educațional al elevului și va fi mediată relația familie-școală-DGASPC Sector 1 în vederea strângerii colaborării în procesul de prevenire a abandonului școlar. Elevii care vor continua educația vor intra într-un program de mentorat asigurat de către voluntarii Fundației Viață și Lumină.

Proiectul beneficiază de un grant oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.

Pentru informații detaliate legate de programele finanțate prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, vă invităm să vizitați https://www.eeagrants.ro/ și https://eeagrants.org/  

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.