Întrebări frecvente

Pentru o mai buna înțelegere a întrebărilor și răspunsurilor mai jos detaliate, va rugăm să consultați Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe și Norma metodologică de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din 17.03.2009.

REFERITOR LA PROCEDURA DE SEMNARE A CONTRACTULUI DE MANDAT

1. Care este modalitatea de obținere a acordului proprietarilor?
   Conform OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Capitolului V – Obligații și răspunderi, art. 21- Asociaţia de proprietari:
   a) aprobă în adunarea generală a proprietarilor înscrierea în programul local;
   b) semnează contractul de mandat cu coordonatorul local, prin care îl mandatează pe acesta să stabilească măsurile şi acţiunile ce se impun, în condiţiile şi cu respectarea prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe.

   Acordul de voință al proprietarilor pentru montarea instalației aferente Programului „Termoficare de la soare” se obține în cadrul adunării generale a proprietarilor sau prin declarație scrisă și semnată de fiecare proprietar în conformitate cu dispozițiile art.50 din L196/2018. Este necesar acordul a două treimi din numărul total al proprietarilor din condominiu, asupra oricărei acțiuni vizând modernizarea condominiului, cum ar fi transformarea unuia sau mai multor elemente de echipament existent aparținând imobilului respectiv, adăugarea de elemente noi, amenajarea corpurilor de clădiri destinate folosinței comune sau crearea unor astfel de corpuri, cu condiția ca ea să fie conformă destinației condominiului, cu respectarea legislației în vigoare, conform art. 51 din Legea 196/2018.

2. Cine beneficiază de rezultatele proiectului având în vedere că unele apartamente sunt debranșate?
   Toate apartamentele beneficiază de program, inclusiv cele debranșate, în cazul in care se dorește rebranșarea ulterioara.

3. Cine suportă cheltuielile privind echipamentele si montajul acestora?
   Maxim 90% din acestea sunt suportate de Sectorul 1 al Municipiului București și minim 10% de către asociația de proprietari. OUG 18/2009.

   Conform art. 13, alin 3, din OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe: “Cota de contribuţie a asociaţiei de proprietari nu poate fi mai mică de 10% din valoarea executării lucrărilor de intervenţie prevăzute la art. 4 şi se asigură de către aceasta pe durata executării lucrărilor de intervenţie, în baza situaţiilor de lucrări”.

   Cota de contribuție va fi stabilită de Consiliul Local.

4. Care sunt costurile suportate de proprietari și cum se repartizează acestea?
   Conform art. 14 din OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe:

    - Autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, la cererea de finanţare depusă de către asociaţiile de proprietari, în baza hotărârii consiliului local, după caz, şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, finanţarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari, cu recuperarea sumelor, in urmatoarele conditii stabilite de lege:

    - Sumele avansate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, se recuperează din fondul de reparaţii constituit în acest sens. În cazul în care aceste sume nu au fost integral recuperate din fondul de reparaţii până la recepţia la terminarea lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se realizează prin taxa de reabilitare termică, stabilită prin hotărâre a consiliilor locale.

    - Taxa de reabilitare termică, se fundamentează în funcţie de sumele avansate de către autorităţile locale pentru asigurarea cotei de contribuţie aferente proprietarilor, în raport cu cotele-părţi indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăţi individuale.

    - Sumele avansate în condiţiile legii de către autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de intervenţie la blocurile de locuinţe, nerecuperate la data înstrăinării sub orice formă a apartamentelor, se recuperează de la noul proprietar

    - Durata şi modalitatea în care pot fi recuperate, prin intermediul taxei, sumele avansate se stabileste prin hotărâre a consiliilor locale si nu poate depăşi 10 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.

    - Sumele avansate de autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a asociaţiilor de proprietari, sunt considerate cheltuieli de natură socială şi nu se recuperează de la următoarele categorii de proprietari, persoane fizice:

    a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere;

    b) persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administraţiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie;

    c) veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora;

    d) pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câştigul salarial mediu net pe economie.

5. Care sunt criteriile de selectare ale dosarelor/ blocurilor?
    Coordonatorul local a propus, pentru asigurarea transparenței în procesul decizional, criterii de prioritizare, obiective și cuantificabile, pentru a selecta ordinea în care blocurile de locuințe vor fi incluse în proiectul Programului „Termoficare de la soare”.

    Criteriile anunțate de selecție a asociațiilor beneficiare sunt:

    -numărul mediu de persoane înregistrate la întreținere pe apartament

    -numărul mediu de copii (până în 14 ani) pe apartament

    -numărul de apartamente debranșate de la Termoenergetica SA în imobil.

   Criteriile au ca scop identificarea unui număr cât mai mare de locuitori care să se bucure de beneficiile acestui program.

   Criteriile au fost supuse aprobarii Consiliului Local, insa nu au fost aprobate si nici nu au fost formulate amendamente.

6. În cât timp se trece la montarea sistemelor?
    Până la obținerea tuturor aprobărilor Consiliului Local nu putem estima un termen de montare a acestora.

7. Am depus dosarul, până în prezent nu am fost contactat de nimeni pentru derularea în continuare a proiectului. Cui trebuie să mă adresez?
   Dosarul dumneavoastră face parte din documentația care inițiază programul multianual „Termoficare de la Soare”, iar contractul de mandat este supus spre aprobare in Consiliul Local încă din luna August 2022. După aprobarea acestuia, va contactam pentru pașii următori. Numerele de telefon la care puteti primi informatii pentru Programul „Termoficare de la Soare”: 0213142092 sau 0213142098

8. Ce facem dacă proprietarii de la ultimul etaj refuză să se monteze echipamentele pe terasă?
   Conform art. 51 din Legea 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor „Adunarea generală a asociaţiei de proprietari hotărăşte, cu acordul a două treimi din numărul total al proprietarilor din condominiu, asupra oricărei acţiuni vizând modernizarea condominiului, cum ar fi transformarea unuia sau mai multor elemente de echipament existent aparţinând imobilului respectiv, adăugarea de elemente noi, amenajarea corpurilor de clădiri destinate folosinţei comune sau crearea unor astfel de corpuri, cu condiţia ca ea să fie conformă destinaţiei condominiului, cu respectarea legislaţiei în vigoare”.

9. Ce facem dacă unii proprietari nu vor să achite costurile de mentenanță ale sistemului?
   Asociatia de proprietari va gestiona achitarea costurilor de mentenanta cu aplicarea prevederilor legale.

10. Cine se ocupă de remedierea pagubelor produse la terasa blocului ca urmare a montajului sistemului la momentul montajului sau ulterior?
   Firma care montează sistemul are obligația de a remedia orice defecțiune cauzata de lucrarile efetuate cu montarea acestuia.

11. Se poate implementa proiectul și la blocurile care au centrală termică proprie ?
    Da, atat timp cat centrala este comuna pentru scara/bloc. Scopul proiectului este acela de a suplimenta sau înlocui surse actuale de energie termica. Modul de utilizare al acestui sistem este decizia asociației de proprietari.

12. Cine este proprietarul instalației ?
   Proprietarul instalației este asociația de proprietari.

13. Pe ce perioadă se derulează proiectul ?
    Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti își propune sa deruleze acest proiect pana când sunt montate aceste sisteme la toate blocurile ale căror asociații au contrate de mandat semnate si aprobate de Consiliul Local cu respectarea legislației in vigoare.

14. Pentru blocurile care au centrale termice proprii se poate implementa proiectul doar pentru producerea /utilizarea energiei electrice ?
    Sunt eligibile doar blocurile care au instalații comune de încălzire si nu sunt eligibile blocurile care au doar centrale individuale de apartament. In cazul in are in bloc se realizează o instalație comuna, acesta devine eligibil.

15. Cum se implementează proiectul în cazul în care sunt două sau mai multe asociații care au în comun instalațiile de încălzire și doar o parte dintre aceste asociații doresc implementarea proiectului, nefiind posibilă separarea branșamentelor din punct de vedere tehnic?
    Prin procedura de instalare a sistemului se procedeaza la separarea instalatiilor. Nu exista situatie in care sa nu se poata separa bransamentele.ASPECTE DE ORDIN TEHNIC ALE PROIECTULUI

1. Care sunt modificările ce se fac în apartamentele cetățenilor?
    Nu se intervine în apartamente.

2. Pe unde trec țevile și cablurile instalației?
    Prin spații comune/casa scării/ghena sau exteriorul blocului în caz excepțional.

3. În ce constă transferul de energie ?
    Principiul de funcționare al sistemului reprezinta energia termica prezenta într-un mediu (aer) este comprimata folosind energie electrica si degajata într-un alt mediu (apa), la o temperatura mai mare.

4. Unde se montează pompa de căldură?
    Pe terasa blocului daca este posibil, sau la sol daca este necesar și există spațiu disponibil.

5. Unde se montează panourile solare?
    Pe terasa/șarpanta blocului sau anumite fațade, daca este eficient și posibil.

6. Care este eficiența instalației?
    Eficienta medie a sistemului este de 300% ceea ce înseamnă ca energia termica obținuta este de 3 ori mai mare fata de energia electrică folosită.

7. Care este modalitatea de prindere a panourilor fotovoltaice?
    Prin lestare in cazul teraselor (fără găurire). Prin fixare mecanica in cazul șarpantelor, fără să afecteze calitățile hidroizolante.

8. Se distruge hidroizolația terasei cu ocazia montării panourilor ?
    Hidroizolatia nu va fi afectata, panourile fiind prevăzute cu un sistem de sine stătător „free standing”.

9. La blocurile cu acoperiș de tablă sau țiglă cum se montează panourile solare?
    Prin prindere cu sisteme speciale si omoloage, fără a afecta plăcile de țiglă.

10. Cine asigură mentenanța proiectului ?
    Mentenanța este asigurata de către asociația de proprietari, iar contractul se poate încheia cu firma care a executat montajul sau cu o altă firmă la alegere. Asociațiile de proprietari vor respecta întocmai Manualul de Mentenanță pus la dispoziție.

11. Care este garanția acordată sistemului ?
    Garanția minima este de 5 ani.

12. Ce tipuri de blocuri sunt agreate pentru montarea echipamentelor?
    Orice bloc reabilitat termic, construit înainte de anul 2005 și care nu este încadrat în gradul 1 de risc seismic.

13. Ce modificări se aduc echipamentelor deja existente în cadrul condominiului ?
    La nivelul branșamentului se modifica instalația comuna de încălzire, precum si branșamentul instalației electrice comune a blocului.

14. Cum se evidențiază energia electrică produsă de sistem și introdusă în sistemul energetic național?
    Prin contorizare bidirecționala in conformitate cu prevederile Legii „Prosumatorului” (184/2018).

15. Cum se racordează apartamentele la circuitul electric al rețelei fotovoltaice?
    Nu este necesar ca proprietarii apartamentelor sa se racordeaze separat. Instalația este racordata doar la branșamentul comun.

16. De apa menajeră încălzită de la soare beneficiază toți proprietarii sau doar cei racordați la Termoenergetica?
    Doar cei racordați la rețeaua comuna Termoenergetica sau a blocului daca există o centrală comună de scară/bloc.

17. Dacă ulterior din cei care dețin în prezent centrale termice vor să revină la sistemul centralizat cum se procedează vis-a vis de capacitatea sistemelor (doar pentru 10 apartamente)?
    Oricând dupa instalarea sistemului, deținătorii de centrale termice de apartament pot să devină beneficiarii instalației.

18. Pe perioada iernii sistemul va încălzi agentul termic din reteaua Termoenergetica. Se va diminua astfel factura de la Termoenergetica cu echivalentul introdus de sistem in retea?
    Pe perioada de funcționare a sistemului se va reduce sau elimina consumul de energie termica din rețeaua Termoenergetica și în mod normal aceasta reducere se va reflecta în cantitatea de energie contorizată.

19. Cum se va evidenția pe timpul verii apa caldă menajeră produsă de sistem în raport cu apa rece /caldă transmisă de Termoenergetica asociației de proprietari?
    In perioada verii, apa calda menajeră se poate asigura în totalitate de instalația nouă, beneficiind de apa caldă la cost de apa rece.

20. Cine și cum va calcula/diferenția costul căldurii repartizate asociației care este dotată cu repartitoare de costuri?
    Prin montarea acestui sistem se înlocuiește/suplimentează sursa de energie termica. Toate calculele ulterioare folosesc aceleași formule precum cele actuale, urmând a se stabili modul de calcul pentru diferența de energie termica dintre cea furnizata de Termoenergetica si cea produsa de sistemul asociației.ASPECTE PRO ȘI CONTRA LA PROIECT

1. În ce constau beneficiile aplicării proiectului?
    Timp de cel puțin 8 luni/an, sistemul poate asigura tot necesarul de energie termică din surse regenerabile, prin urmare acest sistem va reduce costurile cetățenilor cu încălzirea locuinței, va reduce poluarea cauzată de centralele individuale și alte surse de încălzire și va ridica standardul de viață al locatarilor prin furnizarea de energie termică atunci când este necesară, fără sincope și folosind tehnologii ultramoderne.

2. Cum beneficiază proprietarii din condominiu de energia electrică produsă de panourile fotovoltaice (solare)?
    Prin acoperirea consumului de energie electrica din spații comune (lift, lumină etc) și prin alimentarea pompei de caldură.

3. Cât zgomot produc instalațiile (pompele de căldură) și ce măsuri de protecție izolare fonică se iau pentru proprietarii de la ultimele etaje ?
    La nivel atmosferic, furnizorul echipamentelor va trebui sa respecte cerințele Caietului de sarcini, referitoare la nivelul de zgomot, respectiv sa fie mai mic de 65 db. În interiorul clădirii nu trebuie sa existe vibrații care sunt absorbite de amortizoare special proiectate.